Pazartesi

22°C | 29°C
Salı

22°C | 30°C
Çarşamba

22°C | 30°C

Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur

Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur

Konu Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
İhale Tarihi
İhale Kayıt No
İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
İhale Durumu Sonuçlanmadı

Ardeşen Belediye Başkanlığından Duyurulur ; Mülkiyeti Ardeşen Belediyesine ait, Fatih Mahallesi Sahil Caddesi No:4'de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan işyerleri, ilanda belirtilen sıra numarasına göre İlana çıkartıldı.

 

İLAN

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:Mülkiyeti Belediyemize ait,Fatih Mahallesi Sahil Caddesi No:4'de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen işyerleri,ilanda belirtilen sıra numarasına göre;

 

SIRA

İŞYERİNİN AÇIK ADRESİ

İHALE TARİHİ

3 YILLIK

GEÇİCİ

NO

Fatih Mah.Sahil Caddesi No:4

VE SAATI

MUHAMMEN

TEMİNAT

 

 

 

KİRA BEDELİ KDV.DAHİL (TL.)

BEDELİ (TL.)

1

  Kafeterya-Lokanta-Büfe-Sosyal Alan

  (607,67 m2)

14.03.2019 Saat 10:00

144.000,00

4.320,00

2

  Büro  (40,26  m2)

14.03.2019 Saat 10:15

25.200,00

756,00

3

  Çay Ocağı  (67,43 m2)

14.03.2019 Saat 10:30

36.000,00

1.080,00

4

  Büro  (40,26 m2)

14.03.2019 Saat 10:45

18.000,00

540,00

5

  Büro  (40,26 m2)

14.03.2019 Saat 11,00

18.000,00

540,00

6

  Büro  (40,26 m2)

14.03.2019 Saat 11,15

18.000,00

540,00

7

  Büro  (41,15 m2)

14.03.2019 Saat 11,30

23.400,00

702,00

 

 

2-İhale,Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:126 Ardeşen adresindeki Belediye Binasındaki Encümen Odasında,Belediyemiz Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden,3 yıllığına Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

3-İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri sunacaktır;

 

A)İstekli gerçek kişi ise;

a)Kanuni ikametgâhı olması,

b)Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon,faks ve varsa mail adresi belirtilecek) verilmesi,

c)Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

ç)İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d)Noterden tasdikli imza beyannamesi,        

e)Nüfus Cüzdanı Sureti,

f)Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.-TL.karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler)                 

g)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

ğ)İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,rüşvet,zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydının olmadığına dair belge getirmek.

 

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b)Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c)Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon,faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

ç)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

d)İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

e)Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  

 

C) Ortak girişimci ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

 

4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı bulunan kimseler ile ihaleye katılmaktan yasaklı kişiler gerek doğrudan,gerekse bir vekil aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak ihaleye girenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılmış bulunan teminat irat olarak kaydedilir.Kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.

 

5-Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 9,30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

6- Ardeşen Belediyesine borcu olmadığına dair belge

Vergi ve SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan ihale tarihi öncesindeki son 15 gün  içinde alınmış belge

7-Bilumum vergi, harç  ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir.

8-Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

     9-İhale ile ilgili bilgiler http://www.ardesen.bel.tr  internet adresinden öğrenilebilir.

   İlan olunur.

 

                                                                                                             Mahmut ÖZYANIK

                                                                                                        Ardeşen Belediye Başkan V.

 

 

DİĞER İLANLAR
 • Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur

  Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  Konu Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Tarihi
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 04 Aralık

  MAAŞ ÖDEMESİ

  MAAŞ ÖDEMESİ
  Konu MAAŞ ÖDEMESİ
  İhale Tarihi 04/12/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 16 Kasım

  ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ

  ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ
  Konu ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ
  İhale Tarihi 16/11/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü YAPIM
  Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Temmuz

  LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği

  LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  Konu LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  İhale Tarihi 27/07/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYESİ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • ARAÇ AÇIK ARTTIRMA İHALESİ

  ARAÇ AÇIK ARTTIRMA İHALESİ
  Konu ARAÇ SATIŞ
  İhale Tarihi
  İhale Kayıt No
  İhale Türü ARAÇ
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 27 Şubat

  ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  Konu ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  İhale Tarihi 27/02/2019
  İhale Kayıt No 13
  İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığı
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 20 Mart

  PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

  PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  Konu PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  İhale Tarihi 20/03/2017
  İhale Kayıt No 2017/71943
  İhale Türü PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYESİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 09 Mart

  ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR

  ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR
  Konu ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR
  İhale Tarihi 09/03/2017
  İhale Kayıt No 2017/38563
  İhale Türü 9 000 TON CEM I 42,5 R DÖKME ÇİMENTO Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  Müdürlük / Birim ardeşen belediyesi
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 05 Ocak

  BÜFE İŞLETMECİLİĞİ

  BÜFE İŞLETMECİLİĞİ
  Konu BÜFE İŞLETMECİLİĞİ
  İhale Tarihi 05/01/2017
  İhale Kayıt No 1
  İhale Türü 2886 SAYILI YASA 45. MADDESİ (AÇIK ARTTIRMA)
  Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 21 Ekim

  Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı

  Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı
  Konu Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı
  İhale Tarihi 21/10/2016
  İhale Kayıt No A85796
  İhale Türü Mal Alımı
  Müdürlük / Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
Tasarım designed by OfisMedya