Pazartesi

22°C | 29°C
Salı

22°C | 30°C
Çarşamba

22°C | 30°C

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konu ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İhale Tarihi 27/02/2019
İhale Kayıt No 13
İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığı
Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
İhale Durumu Sonuçlanmadı

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

     MADDE 1-Fırtına Mahallesinde 413823.863,413887.697,413784.852 ve 413875.064 yatay 4560842.522,4560824.864,4560804.142 ve 4560779.190 dikey koordinatları arasında bulunan Belediye tesisleri yanındaki 3.787 m2.alandaki işyeri için;

 

    İhale Süresi:10 Yıl

    Muhammen Bedel (10 Yıllık ) 372.000,00.TL.

    Geçici Teminat:11.160,00.TL.

    İhale Tarihi ve Saati:01.06.2017 Perşembe Saat 13,30

   

    2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesine göre Açık teklif  Usulü Artırma suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır.Şartname bedeli 250,00.TL.(İkiyüzellilira) olup,Ardeşen Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden  temin edilebilir.İhaleye girecek olanlar şartnameyi satın alacaklardır.

 

    MADDE 2-İhaleye Katılabilecekler:Söz konusu ihaleye,İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak,yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 3-İhaleye Katılamayacaklar:2886 sayılı kanunun 6.Maddesinde yazılı kimseler ile 83.Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler.Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı ve ihale iştirak teminatı,sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

MADDE 4-İhale komisyonu,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 5- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) İstekli gerçek kişi ise :

a) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli

    vekaletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Nüfus Kayıt Örneği ( Nüfus Müdürlüğünden )

d) İkametgah  (Nüfus Müdürlüğünden )

e) Tebligat için yasal adres bildirimi

f) İhaleye katılanın veya vekilinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin Ardeşen

    Belediyesine  borcun borcu olmadığına dair belge,

g) Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

h) Şartname alındı makbuzu

i) Tüm ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

j)Vergi borcu olmadığına dair belge ( Vergi Dairesinden )

k)Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge

l)Sabıka kaydı

B) İstekli tüzel kişi  ise :

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette

olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve  imza sirküleri,

c) Tebligat için adres göstermesi,telefon bildirmesi,

d)Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

e)İhaleye katılan şirketin veya vekilinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin Ardeşen    Belediyesine  borcun borcu olmadığına dair belge,

f)Şartname alındı makbuzu

g) Tüm ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

h)Vergi borcu olmadığına dair belge ( Vergi Dairesinden )

i)Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge

 

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen

esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

MADDE 6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

 

  MADDE-7-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.

 

     MADDE 8--İhale ile ilgili bilgiler http://www.ardesen.bel.tr internet adresinden öğrenilebilir.

 

 

İlan olunur.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                Hakan GÜLTEKİN

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

DİĞER İLANLAR
 • Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur

  Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  Konu Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Tarihi
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 04 Aralık

  MAAŞ ÖDEMESİ

  MAAŞ ÖDEMESİ
  Konu MAAŞ ÖDEMESİ
  İhale Tarihi 04/12/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 16 Kasım

  ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ

  ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ
  Konu ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ
  İhale Tarihi 16/11/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü YAPIM
  Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Temmuz

  LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği

  LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  Konu LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  İhale Tarihi 27/07/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYESİ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • ARAÇ AÇIK ARTTIRMA İHALESİ

  ARAÇ AÇIK ARTTIRMA İHALESİ
  Konu ARAÇ SATIŞ
  İhale Tarihi
  İhale Kayıt No
  İhale Türü ARAÇ
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 27 Şubat

  ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  Konu ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  İhale Tarihi 27/02/2019
  İhale Kayıt No 13
  İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığı
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 20 Mart

  PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

  PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  Konu PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  İhale Tarihi 20/03/2017
  İhale Kayıt No 2017/71943
  İhale Türü PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYESİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 09 Mart

  ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR

  ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR
  Konu ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR
  İhale Tarihi 09/03/2017
  İhale Kayıt No 2017/38563
  İhale Türü 9 000 TON CEM I 42,5 R DÖKME ÇİMENTO Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  Müdürlük / Birim ardeşen belediyesi
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 05 Ocak

  BÜFE İŞLETMECİLİĞİ

  BÜFE İŞLETMECİLİĞİ
  Konu BÜFE İŞLETMECİLİĞİ
  İhale Tarihi 05/01/2017
  İhale Kayıt No 1
  İhale Türü 2886 SAYILI YASA 45. MADDESİ (AÇIK ARTTIRMA)
  Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 21 Ekim

  Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı

  Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı
  Konu Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı
  İhale Tarihi 21/10/2016
  İhale Kayıt No A85796
  İhale Türü Mal Alımı
  Müdürlük / Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
Tasarım designed by OfisMedya