Fen İşleri Müdürlüğü
Paylas

RİZE ARDEŞEN BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ardeşen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş,görev,yetki ve çalışma esasları:
Fen İşleri Müdürlüğünce Ardeşen ilçesi dâhilinde:

a-İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında bordür ve yaya yolu yapımı, park ve yeşil alan yapımı, Belediyeye ait bina ve çeşitli tesislerin yapımı,

b-İhaleli ve ihalesiz işlerin, etüdlerinin yapılması, projelerinin metraj ve keşiflerinin hazırlanması.

c-Yolların asfaltlanması,bakım ve onarım işlerinin yapılması ,ihtiyaca göre yeni yol açılması.
   gibi hususları ifade eder.

Bu yönetmeliğin yasal Dayanakları:
            a-657 sayılı Devlet Memurları kanunu.
            b-1580 sayılı Belediye kanunu
            c-4857 sayılı İşçi kanunu
            d-Fen İşleri Müdürlüğünün görevleriyle ilgili her türlü mevzuat.

        Ardeşen Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü bir müdür ve iki servisten müteşekkildir. Müdürlük  İnşaat Mühendisi, Mimar niteliğine sahiptir. Fen İşleri Müdürlüğünü temsil eder. Müdürlükteki   Memur ve İşçilerin sicil üstüdür. Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin; kanun,talimat,bildiri ve genelgeler çerçevesinde sevk ve idare edilmesini sağlar. Teknik elemanlar ve diğer personel arasında görev bölümü yaparak işlerin yürütülmesini sağlar. Bağlı bulunduğu Belediye Başkanı ve Yardımcılarına karşı sorumludur.

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
            a-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan,bina park ve düzenlemesi,yaya yolu ve bunun gibi inşaat işlerinin planlanması ve ön etütlerinin yapılması.

            b-Fen işleri Müdürlüğü tarafından yaptırılacak inşaat işlerinin avam projeleri ile uygulama projelerinin hazırlanması.

           c-İhaleli inşaat işlerinin keşiflerinin hazırlanarak,Devlet İhale Kanunu hükümleri ve Bayındırlık Mevzuatı çerçevesinde ihalelerin yapılması ve ilgili çalışmaların yürütülmesi ve ihale dosyalarının hazırlanması.

            d-Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarının her ay hazırlanması.

           e-Yapılması gereken işlerin aciliyet ve maliyet hususları dikkate alınarak,çalışma programlarının düzenlenmesi.

            f-Fen İşleri Müdürlüğünde yapılan işlerin,şefliklerden gelen bilgiler çerçevesinde çalışma programına uygunluğunun değerlendirilerek gerekli uyarıların yapılması.

             h-Tüm mahallelere ait asfalt yolların ve kullanılacak asfalt miktarının belirlenmesi.

            I-Çalışmalarda maliyet hesabına esas olacak bilgilerin tutulması.

         Fen işleri Müdürlüğü tarafından yaptırılacak inşaat işlerinin avan projeleri, uygulama projeleri ve ataşmanlarının çizilmesi,iş programları ile işlerin metrajlarının çıkarılarak keşiflerinin hazırlanmasından yeni yapı tekniklerini ve mimari gelişimleri takip ederek,Belediyenin ihtiyacı olan konularda alternatifli projeler geliştirmekten ve tasarımlar yapmaktan sorumludur.

        Çalışanlar İnşaat Mühendisi,Mimar,Makina Mühendisi,İnşaat Teknikeri veya Teknisyeni ile Makina Teknikeri veya Teknisyeni niteliğine sahip olmalıdır. Kısım sorumlusu Belediye Başkan ve Yardımcıları Fen İşleri Müdürü ve Şeflere karşı sorumludur.              

        Belediye Hizmetlerinde kullanılan İş Makinaları ve Araçların işlerin gereğine uygun olarak ve ihtiyacı karşılayacak yoğunlukta sevk edilmesi işlerini yürütür.

        İş Makinaları ve araçların faal vaziyette bulunmasını sağlamak amacıyla,gerekli bakım ve onarım işlerinin düzenli olarak yapılmasından sorumludur.

        Çalışanlar Makina Teknikeri veya Teknisyeni, Bakım ustası,İş Makinası operatörü ve şoför niteliklerine sahip olmalıdır. Kısım Sorumlusu Belediye başkan ve Yardımcıları,Fen İşleri Müdürü ve Şeflere karşı sorumludur.

        Yeni imar yollarının oluşturulması,dolgu,stablize ve sıkıştırma işlerinin yapılarak asfalta hazır hale getirilmesi işlerinden sorumludur.

         Ayrıca yolların bakım ve onarım işlerini yürütür.

        Çalışanlar inşaat Mühendisi,İnşaat Teknikeri veya Teknisyeni,Harita Teknikeri veya Teknisyeni ile yol yapım Ustası niteliğine sahip olmalıdır. Kısım Sorumlusu,Belediye Başkan ve Yardımcıları Fen İşleri Müdürü ve Şeflere karşı sorumludur.

        Asfaltlamaya hazır hale getirilmiş yolların asfaltının yenilenmesi gereken yolların ve bozulmuş asfaltların onarım işlerinin yapılması işlerini yürütür.

        Çalışanlar inşaat Teknikeri veya Teknisyeni,Makina Teknikeri veya Teknisyeni ile Asfalt yapım ustası niteliklerine sahip olmadır. Kısım sorumlusu Belediye Başkanı ve Yardımcıları Fen İşleri Müdürü ve şeflere karşı sorumludur.

        Fen İşleri Müdürlüğünün personel, eşya, kırtasiye, araç-gereç, akaryakıt, yiyecek, giyecek, asfalt  yol  yapım  için  gerekli  ve  inşaat işleri     için    gerekli      tüm malzeme    vb giderler  her yıl Belediye Bütçesine konacak ödenekle karşılanır.

        Fen İşleri Müdürlüğünün personel kadroları her yıl bütçe ile kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. Personelin kadrosuna uygun görevlerde çalıştırılması esastır.

        Ancak aynı kadro ile Müdürlüğün farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmesi Fen İşleri Müdürünün tasarrufundadır.

        Gelen ve giden evrak usulüne uygun kaydedilir ve arşivlenir. İşlemler Müdürlükçe havale edilen birimlerce ivedilikle sonuçlandırılır ve gerektiğinde durum yazı ile ilgilisine bildirilir.

        657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ile yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinin disiplin cezaları ile ilgili hükümleri uygulanır.

        Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar Müdürlüğün bilgisi dâhilinde cari yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanır.

04.03.2015 12:31 | 2038