Gelirler Müdürlüğü
Paylas

Görev Yetkiler: Emlak İstimlâk Müdürlüğü; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ile belirlenen gelirler ile Emlak Vergisi ve 3914 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen Çevre Temizlik Vergisinin gelirlerini tahakkuk, takip ve tahsil işlemlerini yapar.

2)1- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belirlenen İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Bina İnşaat Harcı, Harcamalara Katılma Payları vb. gibi gelirlerin tahsili için bildirim alarak harçların tahsilini yapmak üzere kayıtlara geçer.

2)2- Tahakkuk edilen vergilerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanunun gereklerini uygular.

2)3- Tapu Müdürlüğü'ndeki mevcut kayıtlarla beyanname ve bildirimlerdeki kayıtları karşılaştırarak gerekli hallerde düzeltme ve tarhiyat işlemleri yapar.

        1580 sayılı Belediyeler Yasası ve diğer Yasal mevzuat doğrultusunda Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

        Ardeşen Belediyesi sınırlarında yukarıda bahsi geçen kalemlerdeki gelirleri takip ve tahsil ederek Hesap İşleri Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde hizmete dönüştürmeyi sağlar.


PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
            Emlak İstimlak Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.
6-1-1- Emlak İstimlak Müdürlüğünü Başkanlığına karşı temsil eder.
6-1-2- Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, Müdürlüğün çalışmalarını düzenler.
6-1-3- Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.
6-1-4- Müdürlük tahakkuk amiri, personelin 1. sicil ve tezkiye amiridir.
6-1-5- Diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalarda verilen her türlü ek görevi yapar.
6-2-1- Şefler, Başkanlık, Müdürlük ve diğer amirlerin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
6-2-2- Şefler, işleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü ve dağıtımı yapar.
6-2-3- Şefler bildirim alımı, vergi yatırma gibi durumlarda vatandaş ile memurlar arasındaki münasebetleri düzenler ve kontrol eder.
6-2-4- Şefler alınan evrakların dosyalanıp, düzenlendikten sonra arşivlenmesi ve muhafazasını kontrol eder.
6-3-  Memurların görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
6-3-1- Emlak İstimlak Müdürü ve Şeflerin kendilerine tevdi ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
6-3-2- Tahakkuk ve kart memurları mal bildirimi alıp, ödenen vergileri kartına işleme ve mal bildirim verip, vermeyenleri kontrol eder ve takip işlemlerini yapar.
6-3-3- Veznedar ve tahsildarlar, tahsilatı yapıp irsaliyesini düzenleyerek Hesap İşleri Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde çalışırlar.
6-3-4- Gelir takip memurları ise 2464 sayılı Belediye Gelirlerinin takibi, dolayısıyla tüm İhale, Kira, Ecrimisil ile ilgili dosyaları düzenleyip takip işlerini yaparlar.

            Müdürlük içi çalışmalar; Müdürlük tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.
            Müdürlüğün tüm personeli, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler gereğince özen ve süratle yapmak zorundadır.

04.03.2015 12:29 | 1507