İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Paylas

RİZE ARDEŞEN BELEDİYESİ
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
Ardeşen Belediyesi İmar Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esasları: 
 
        İmar Müdürlüğü 1580 sayılı Belediye Kanununun 88. Maddesine dayanılarak kurulmuş olup, Belediye Başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

İmar Müdürlüğünün ve Müdürlüğe bağlı şefliklerin görev, yetki ve sorumluluklarının yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak imar planlarının ve imar plan değişikliklerinin yapılması, yaptırılması, imar plan altlıklarının sayısallaştırma ve bilgisayar ortamına aktarılması, ıslah, imar planları ile gerekli revizyon planlarının yapılması, yaptırılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapım tescile tabii haritaların yapımı, İmar Kanununun 15. Ve 16.maddelerine göre ilgililerinden gelen ifraz- tevhit taleplerinin kontrolü ve Encümene sunulması. Belediyemize ait gayri menkullerin satışa hazırlanması, imar uygulamalarının yapılması ve tescili. İmar durumu tanzimi, istikamet rolövesi ve kot kesit tanzimi, su basman kot kontrolü ile imar planlarının zemine aplike edilmesi, mimari betonarme, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı projelerinin tasdiki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi tanzimi, asansör yönetmeliğine göre asansör işletme ruhsatı tanzimi ve onaylanması yukarıdaki işlerle ilgili işlemlerin yürütülmesi, harçların tahakkuku ve tahsili, ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarla ruhsatsız inşaatların tespiti yapı tatil zabtı tutulması, 3194  ve 2960 sayılı kanunlar çerçevesinde uygulama yapılması, Encümene sevk edilerek para cezası veya yıkım kararlarının çıkartılması bunların ilgililerine tebliği yıkım kararlarının uygulanması, para cezalarının tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.
           
        2981 ve 3290 sayılı yasaların uygulamaları ile ilgili çalışmaların yapılması, 2863 sayılı kanunun kapsamında eski eser uygulamalarının yapılması, kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmaların yapılması ve takibi, kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi vb. gibi uygulama ve çalışmalar İmar Müdürlüğünün görev kapsamında bulunmaktadır.
 
        Müdürlük, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, belediye başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
        Müdür, birimini Başkanlığa karşı temsil eder.
        Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
        Müdürlük tahakkuk amiri, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir.
        Çalışma programını hazırlar ve uygulatır.
        Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
        Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
        İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

23.02.2015 00:17 | 1955