Salı
Parçalı Bulutlu
3°C | 13°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
3°C | 13°C
Perşembe
Az Bulutlu
3°C | 11°C

Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur

Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur

İLAN

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:Mülkiyeti Belediyemize ait,Fatih Mahallesi Sahil Caddesi No:4'de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen işyerleri,ilanda belirtilen sıra numarasına göre;

 

SIRA

İŞYERİNİN AÇIK ADRESİ

İHALE TARİHİ

3 YILLIK

GEÇİCİ

NO

Fatih Mah.Sahil Caddesi No:4

VE SAATI

MUHAMMEN

TEMİNAT

 

 

 

KİRA BEDELİ KDV.DAHİL (TL.)

BEDELİ (TL.)

1

  Kafeterya-Lokanta-Büfe-Sosyal Alan

  (607,67 m2)

14.03.2019 Saat 10:00

144.000,00

4.320,00

2

  Büro  (40,26  m2)

14.03.2019 Saat 10:15

25.200,00

756,00

3

  Çay Ocağı  (67,43 m2)

14.03.2019 Saat 10:30

36.000,00

1.080,00

4

  Büro  (40,26 m2)

14.03.2019 Saat 10:45

18.000,00

540,00

5

  Büro  (40,26 m2)

14.03.2019 Saat 11,00

18.000,00

540,00

6

  Büro  (40,26 m2)

14.03.2019 Saat 11,15

18.000,00

540,00

7

  Büro  (41,15 m2)

14.03.2019 Saat 11,30

23.400,00

702,00

 

 

2-İhale,Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:126 Ardeşen adresindeki Belediye Binasındaki Encümen Odasında,Belediyemiz Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden,3 yıllığına Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

3-İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri sunacaktır;

 

A)İstekli gerçek kişi ise;

a)Kanuni ikametgâhı olması,

b)Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon,faks ve varsa mail adresi belirtilecek) verilmesi,

c)Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

ç)İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d)Noterden tasdikli imza beyannamesi,        

e)Nüfus Cüzdanı Sureti,

f)Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.-TL.karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler)                 

g)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

ğ)İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,rüşvet,zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydının olmadığına dair belge getirmek.

 

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b)Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c)Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon,faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

ç)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

d)İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

e)Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  

 

C) Ortak girişimci ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

 

4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı bulunan kimseler ile ihaleye katılmaktan yasaklı kişiler gerek doğrudan,gerekse bir vekil aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak ihaleye girenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılmış bulunan teminat irat olarak kaydedilir.Kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.

 

5-Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 9,30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

6- Ardeşen Belediyesine borcu olmadığına dair belge

Vergi ve SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan ihale tarihi öncesindeki son 15 gün  içinde alınmış belge

7-Bilumum vergi, harç  ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir.

8-Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

     9-İhale ile ilgili bilgiler http://www.ardesen.bel.tr  internet adresinden öğrenilebilir.

   İlan olunur.

 

                                                                                                             Mahmut ÖZYANIK

                                                                                                        Ardeşen Belediye Başkan V.

 

 

Tasarım designed by OfisMedya